AKTUALITY

Aktuální informace v rámci projektu

Jak jsme na tom s cyklistickou sítí?

Základní kostrou sítě je turistická stezka podél řeky Ostravice. Ta navazuje na stezku Hlavní třída, která končí v křižovatce s tř. T. G. Masaryka. Tato kostra je nedostatečná pro městskou dopravu. Naopak dostatečná je pro cyklistickou tranzitní dopravu ve směru podél řeky Ostravice tj. ve vazbě Ostrava – Beskydy. Analýza cyklistického chování je provedena na vzorku sdílených kol z podzimu 2018. Rozložení výpůjček je v podstatě rovnoměrně rozloženo přes celou oblast zón fungování. Jsou zde lokality, které jsou více preferované a některé méně. Ale nedá se říci, že lokality umístěné v nižší části města jsou více zastoupené než ty, které jsou umístěné na kopci. Kopcovitost města se tedy nejeví jako zásadní problém pro nefungování bikesharingu a vyvrací tento předpoklad. Dále je zde vidět rovnoměrné rozložení zdrojů a cílů cest. Ve městě existují místa s větší koncentrací cílů a zdrojů, kde může chybět infrastruktura. Porovnáním nabídky a poptávky lze dojít k závěru, že cyklistická infrastruktura není ani zdaleka dostavěna.

Na veřejném projednání se rozdělovaly miliony na dopravu.

Veřejné projednání analytické části plánu mobility proběhlo dne 22.5. 2019 za přítomnosti náměstků primátora pana Karla Deutschera a Jakuba Míčka. Zpracovatel plánu Petr Macejka představil základní informace o dopravě ve Frýdku Místku a nastínil koncept strategie, která je k diskusi široké veřejnosti.

Bylo doporučeno pokračovat v dlouhodobé vizi města „Frýdek-Místek je místem, kde stojí za to žít. Místem, kde je zajištěna přívětivá mobilita pro všechny věkové skupiny obyvatel”. Tato vize je doporučena k rozvíjení ve čtyřech cílech. Těmi jsou Bezpečnost, Inovace, Místo pro život a Management dopravy.

Největší podporu veřejnosti i vedení města dostal dle očekávání cíl Bezpečnost. Zde je široká shoda na nutnosti dlouhodobě snižovat následky dopravních nehod nejen úpravou infrastruktury, ale i v podobě BESIP.

Cíl inovace připravuje město na nadcházející změny v dopravě, které souvisí se snižováním emisí CO2, které vychází z mezinárodních závazků a cílů Evropské unie. Současně je cíleno na efektivní řízení a informační technologie v dopravě.

Cíl Místo pro život má nejen zlepšit dopravní dostupnost udržitelnými druhy dopravy. Cílí také na estetiku uličních prostorů a v neposlední řadě odvedení tranzitu. V rámci tohoto opatření se předpokládají synergické efekty umožňující i změnu uspořádání vybraných ulic.

Cíl Management dopravy cílí na efektivní přípravu staveb, zvyšování informovanosti veřejnosti a podporu udržitelné dopravy, která má smysl.

Současně byl představen rámec opatření, který byl na základě připomínek veřejností doplněn o opatření Měření rychlosti spadající pod cíl Inovace, Kiss and Ride u škol spadající pod cíl Bezpečnost a zřízení funkce Koordinátora mobility pod cílem Management dopravy. Navrhovaná opatření jsou k dispozici na webu mobilita-frydekmistek.cz v sekci dokumenty v rámci prezentace pro veřejné projednání analytické části.

Mimo to byla projednávána ryze praktická témata, jako je využití bikesharingu, úprava přechodů pro chodce, pohyb osob se sníženou schopností pohybu nebo orientace po městě nebo možnost výstavby cyklostezky v Lískovci.

Veřejnost měla dále možnost investičně podpořit jeden z druhů dopravy a tímto vyjádřit názor na další směrování města při řešení dopravy. Celkem bylo rozděleno 15 milionů dopravně plánovacích korun a vyjádřit tak své preference. Překvapivě nejvíce finančních prostředků (4 miliony) získala podpora cyklistické dopravy. Shodně po 3,75 milionu získalo parkování a pěší doprava. Investice do veřejné hromadné dopravy získaly 2,25 milionu a nejméně byla veřejností podporovaná automobilová doprava souhrnnou výší pouhých 1,25 milionů plánovacích korun. V procentuálním vyjádření preferencí to tedy je 27% cyklistika, 25% parkování, 25% chodníky a přechody, 15% veřejná doprava a pouhých 8% na řešení automobilové dopravy.

Podívejme se teď na analýzu rozpočtu města za roky 2017-2019. Rozdělení na jednotlivé druhy dopravy nemusí být přesné, jelikož projekty silnic často obsahují částečné i úpravy chodníků, cyklostezek, zastávek hromadné dopravy nebo parkovacích míst.

Město Frýdek Místek vydává na řešení dopravy zhruba 170-244 milionů korun ročně. Z toho 96 milionů korun na veřejnou hromadnou dopravu. Na silnice přísluší 105 milionů korun. Na opravy a úpravy chodníků je vynakládáno 40 milionů ročně. Na cyklistiku 3 miliony a na parkování 1 milion ročně. Reálný podíl rozpočtu na tyto druhy dopravy je tedy 43% silnice, 39% hromadná doprava, 16% chodníky, 1% cyklostezky a nejméně na parkování.

Projednání analytické části plánu mobility ukázalo, že největší mezery a podporu k řešení má ve městě parkování a cyklistická doprava. Toto zjištění je v souladu se zjištěním v analýze.

Mimo slabá místa byla na projednání shoda nad řešením MHD a příměstské dopravy ve městě, která byla objektivně shledána za nejlépe fungující v kraji.

Věříme, že v krátkodobém horizontu se městu odlehčí výstavbou obchvatu, který je stavbou Ředitelství silnic a dálnic.

Velkou výzvou ve střednědobém horizontu je příprava podmínek pro snižování emisí CO2 ve městě.

Veřejné projednání analytické části se blíží

Již 22.5. v 16.30 ve Velké zasedací místnosti Magistrátu města Frýdku-Místku (místnost č. 217 na adrese Radniční 1148 Frýdek-Místek) se bude moci veřejnost zapojit do diskuse k plánu udržitelné městské mobility Frýdku – Místku. Na veřejném projednání budou diskutovány nejen analýzy stávajícího stavu, ale také směřování do budoucnosti, které nasměruje návrhy řešení udržitelné dopravy správným směrem. Na analytickou část bude navazovat návrh s termínem na podzim.

První analytické podklady jsou k dispozici

Do sekce dokumenty byly přidány mapy k připomínkování partnery a veřejností.

V průběhu listopadu 2018 až ledna 2019 se bude moci k analýze kdokoli vyjádřit přímo v sekci „Napište nám“ zde na webu nebo mailem zpracovateli na petr.macejka@udimo.cz . Všechny připomínky budou diskutovány a zapracovány.

Co se musí změnit v dopravě, aby se lidem ve Frýdku-Místku žilo lépe?

Odpověď na tuto otázku začali hledat odborníci, kteří mají vytvořit Plán udržitelné městské mobility statutárního města Frýdku-Místku.

Tento plán bude řešit všechny druhy dopravy ve městě, tedy automobilovou, městskou hromadnou, příměstskou, cyklo a pěší dopravu, ale i problematiku parkování. Jeho zpracovatelé budou zkoumat a analyzovat stav v dopravě ve městě, hledat zásadní problémy a na základě diskuzí s odborníky i občany navrhovat možné způsoby řešení dopravní problematiky v nejširším slova smyslu. Zabývat se proto budou např. možnostmi optimalizace parkování na území města s využitím moderních systémů, ale také vybudováním nových cyklostezek a cyklotras nebo nastavením pravidel pro bezpečný vzájemný pohyb chodců, cyklistů i řidičů. V neposlední řadě bude plán řešit městskou hromadnou dopravu, a to jak z pohledu komfortu cestujících a dostupnosti MHD, tak např. z pohledu bezpečnosti a rychlosti dopravy. Cílem je umožnit lepší pohyb po městě všem skupinám obyvatel, zvýšit jejich bezpečnost a podporovat udržitelné a ekologické formy dopravy.

Cílem projektu je vytvoření plánu zabývající se mobilitou, jež ovlivňuje celé město, jeho atmosféru, prostor i přitažlivost a směřuje na rozvoj jeho území. Síla strategického dokumentu tkví v jeho systematičnosti, pečlivé analýze situace, objektivním stanovení cílů a přípravě provázaných opatření na základě společné vize. Zásadní je jeho projednávání s odbornou i laickou veřejností, podnikatelskou sférou a dalšími subjekty včetně dotčených odborů magistrátu dle zpracované komunikační strategie.

Cílem plánu by mělo být zajistit zlepšení kvality života formou opatření spočívajících ve změně nabídky dopravních možností, která umožní lepší přístup do práce, ke klíčovým destinacím a službám udržitelným způsobem. Opatření by měla vést ke zlepšení bezpečnosti dopravy, snížení znečištění ovzduší, hluku, spotřeby energií, zlepšení účinnosti přepravy osob a zboží, přispět k posílení atraktivity a kvality městského prostředí a území především ve prospěch občanů.