DOKUMENTY

Seznamte se zpracovanými výstupy

V této sekci jsou zveřejněny dokumenty, se kterými pracujeme při tvorbě plánu mobility, zároveň jsou zde zveřejňovány zápisy z jednání pracovních skupin a hlavní výstupy.

Prezentace veřejného projednání návrhové části

Prezentace veřejného projednání analytické části

Zápis veřejného projednání analytické části

Textová část

Strategická část návrhů (text)

Návrhová část (text)

Výsledek průzkumu dopravního chování (text)

Komunikační strategie (text)

Analytická část (text)

Posouzení nízkoemisní zóny a regulačního plánu (text)

Výkresy návrhu

Návrh úprav komunikační sítě IAD

Návrh úprav cyklistické sítě

Návrh úprav pěší sítě Frýdek

Návrh úprav pěší sítě Místek

Návrh úprav VHD

Výkresy posouzení nízkoemisní zóny:

Průměrné roční koncentrace NO2 vlivem dopravy s návrhem NEZ

Vliv nízkoemisní zóny na NO2 v absolutních hodnotách (rozdíl stavů)

Průměrné roční koncentrace NO2 vlivem dopravy bez návrhu NEZ

Průměrné roční koncentrace PM10 vlivem dopravy s návrhem NEZ

Vliv nízkoemisní zóny na PM10 v absolutních hodnotách (rozdíl stavů)

Průměrné roční koncentrace PM10 vlivem dopravy bez návrhu NEZ

Průměrné roční koncentrace BaP vlivem dopravy s návrhem NEZ

Vliv nízkoemisní zóny na BaP v absolutních hodnotách (rozdíl stavů)

Průměrné roční koncentrace BaP vlivem dopravy bez návrhu NEZ

Výkresy analýzy :

Základní komunikační síť IAD

Zatřídění komunikací IAD dle pasportu komunikací

Základní síť cyklistických tras

Základní síť pěších tras

Dostupnost VHD

Poptávka odstavování vozidel v bytové zástavbě 

Ostavování vozidel v bytové zástavbě

Stupeň automobilizace v bytové zástavbě

Odstavování dodávek, nákladních vozidel a motorek v bytové zástavbě

Intenzity dopravy dle modelu rok 2018

Intenzity dopravy dle modelu rok 2045 síť dle ÚP

Imise z dopravy

Roční průměrná koncentrace NO2 z dopravy

Roční průměrná koncentrace PM10 z dopravy

Roční průměrná koncentrace BaP z dopravy

Imisní situace

Nadlimitní hodnoty jsou ve výkresech znázorněny červeně.

Roční průměrná koncentrace NO2 (způsobuje kyselé deště)

Roční průměrná koncentrace PM10 (prach)

Koncentrace 36. den překročení limitu PM10 (prach)

Roční průměrná koncentrace PM2,5 (mikroprach)

Roční průměrná koncentrace BenzoaPyren (karcinogenní látka)

Roční průměrná koncentrace Benzen

Demografie a její vývoj

Počet obyvatel v obcích ORP Frýdek Místek

Vývoj počtu obyvatel v obcích ORP Frýdek Místek

Vývoj počtu obyvatel ve sčítacích obvodech Frýdku Místku

 

 

 

NA ZPRACOVÁNÍ SE PODÍLÍ:

ZADAVATEL
Statutární město Frýdek-Místek

ZPRACOVATEL
UDIMO, spol. s r.o.

ŘÍDÍCÍ VÝBOR
Členy řídícího výboru jsou zástupci zadavatele, tedy statutárního města Frýdek-Místek, kteří mají v kompetenci řídit tento projekt ze strany města.

PRACOVNÍ SKUPINY
Pracovní skupiny jsou tvořeny z řad zástupců objednatele, zpracovatele a odborníků na danou oblast věnující se všem konkrétním dílčím tématům v rámci SUMP.

VEŘEJNOST

PODNIKATELSKÝ SEKTOR

VEŘEJNÝ A NEZISKOVÝ SEKTOR