DOKUMENTY

Seznamte se zpracovanými výstupy

V této sekci jsou zveřejněny dokumenty, se kterými pracujeme při tvorbě plánu mobility, zároveň jsou zde zveřejňovány zápisy z jednání pracovních skupin a hlavní výstupy.

Prezentace veřejného projednání analytické části

Zápis veřejného projednání analytické části

Textová část

Výsledek průzkumu dopravního chování

Komunikační strategie

Analytická část – text k připomínkování

Výkresy návrhu k připomínkování veřejností a partnery:

Návrh na změnu zatřídění komunikací v pasportu MK

Výkresy analýzy k připomínkování veřejností a partnery:

Základní komunikační síť IAD

Zatřídění komunikací IAD dle pasportu komunikací

Základní síť cyklistických tras

Základní síť pěších tras

Dostupnost VHD

Poptávka odstavování vozidel v bytové zástavbě 

Ostavování vozidel v bytové zástavbě

Stupeň automobilizace v bytové zástavbě

Odstavování dodávek, nákladních vozidel a motorek v bytové zástavbě

Imisní situace

Nadlimitní hodnoty jsou ve výkresech znázorněny červeně.

Roční průměrná koncentrace NO2 (způsobuje kyselé deště)

Roční průměrná koncentrace PM10 (prach)

Koncentrace 36. den překročení limitu PM10 (prach)

Roční průměrná koncentrace PM2,5 (mikroprach)

Roční průměrná koncentrace BenzoaPyren (karcinogenní látka)

Roční průměrná koncentrace Benzen

Demografie a její vývoj

Počet obyvatel v obcích ORP Frýdek Místek

Vývoj počtu obyvatel v obcích ORP Frýdek Místek

Vývoj počtu obyvatel ve sčítacích obvodech Frýdku Místku

 

 

 

NA ZPRACOVÁNÍ SE PODÍLÍ:

ZADAVATEL
Statutární město Frýdek-Místek

ZPRACOVATEL
UDIMO, spol. s r.o.

ŘÍDÍCÍ VÝBOR
Členy řídícího výboru jsou zástupci zadavatele, tedy statutárního města Frýdek-Místek, kteří mají v kompetenci řídit tento projekt ze strany města.

PRACOVNÍ SKUPINY
Pracovní skupiny jsou tvořeny z řad zástupců objednatele, zpracovatele a odborníků na danou oblast věnující se všem konkrétním dílčím tématům v rámci SUMP.

VEŘEJNOST

PODNIKATELSKÝ SEKTOR

VEŘEJNÝ A NEZISKOVÝ SEKTOR